Reklamacje i zwroty

 

 

ZAMÓWIENIA

 

Nabywca zobowiązany jest do każdorazowego podania numeru referencyjnego danej części zamiennej.

 

Nabywca zobowiązany jest do wskazania środka transportu. W przypadku braku takiego wskazania, towar zostanie dostarczony w sposób, jaki uznamy za najbardziej odpowiedni.

 

PROTECH Plus Goliwąs Michał nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonanie wyboru środku transportu ani za opłaty stosowane przez spedytora.

 

CENY

 

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany wysokości zaoferowanej ceny bez uprzedniego zawiadomienia.

 

Oferowane ceny to ceny EXW ? opakowanie w cenie.

 

WYSYŁKA TOWARU

 

Towary wysyłane są zawsze na koszt i ryzyko Klienta.

 

Ewentualne roszczenia w tym zakresie należy składać w terminie do 15 dni od daty odbioru towaru.

 

DOSTAWY

 

Zamówienia tracą ważność wraz z dokonaniem wysyłki. Nie załatwia się żadnych zamówień oczekujących bez uprzedniego pisemnego porozumienia pomiędzy Nabywcą a PROTECH Plus Goliwąs Michał.

 

Warunki dostawy wyszczególnione w naszej ofercie mają zastosowanie począwszy od dnia otrzymania przez nas potwierdzonego zamówienia, przy czym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia do nich zmian. Nie bierzemy odpowiedzialności za straty czy szkody związane z opóźnieniem w dostarczeniu towaru. Opóźnienia wynikające z okoliczności niezależnych od naszej spółki nie upoważniają Nabywcy do anulowania zamówienia.

 

Jeżeli opóźnienie w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowane przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 7 dni, Dostawca może dowlonie dysponować towarem.

 

PŁATNOŚCI

 

Płatności należy dokonywać na podstawie nieodwołalnej potwierdzonej akredytywy wystawionej na właściwy dla PROTECH Plus Goliwąs Michał bank z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

 

W przypadku braku terminowej zapłaty firma Protech Plus nalicza odsetki maksymalne stanowiące czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP za każdy dzień zwłoki.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

Nasze produkty objęte są maksymalnie 6-miesieczną gwarancją, licząc od daty wysyłki towarów.

 

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadku manipulowania w produktach przez osoby niepowołane.

 

Bez upoważnienia naszej firmy, żadne zwroty nie będą przyjmowane.

 

W przypadku reklamacji towarów Klient zobowiązany jest do każdorazowego podania numeru referencyjnego części, jej opisu, ilości, numeru oraz daty dowodu dostawy.

 

Części stanowiące przedmiot reklamacji należy dostarczyć do naszego magazynu w Cieszynie (Polska).

 

Nie będziemy przyjmować części do kontroli zanim nie wystawimy pisemnego upoważnienia w tej sprawie.

 

W każdym razie nasza odpowiedzialność ograniczać się będzie wyłącznie do wymiany sztuk, które uznamy za wadliwe. W żadnym wypadku nie będziemy podlegać roszczeniom w zakresie kosztów wykonawstwa, kosztów części powiązanych ani szkód w tym zakresie.

 

Niniejsza gwarancja jest gwarancją pełną, zmierzającą do ochrony interesów naszych Klientów. Gwarancja uwarunkowana jest prawidłową instalacją wykonanych przez nas części oraz użytkowaniem ich w warunkach normalnych.

 

W przypadku reklamacji uznanych za uzasadnione przez nasze służby kontroli jakości i kontroli technicznej, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu.

 

ZAMÓWIENIA BŁĘDNE

 

Wszelkie reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od daty dostawy towarów.

 

Nie będziemy przyjmować towarów, które nie uzyskały naszej autoryzacji ;w każdym przypadku, koszty transportu muszą zostać opłacone z góry.

 

W przypadku reklamacji towarów Klient zobowiązany jest do każdorazowego podania numeru referencyjnego części, jej opisu, ilości, numeru oraz daty dowodu dostawy.

 

W przypadku zwrotu towaru zamówionego błędnie przez Klienta, Klient zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 30% wartości dostawy, przy czym minimalna kwota kary nie może być niższa niż 31 euro.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

Wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie przez Sąd w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

ORDERS

 

The buyer must always indicate the spare part reference.

 

The buyer must specify mean of transport. In the case in which an exact indication is not given for that pertaining to the means of transport, the shipment will be effected by the means that we deem most suitable.

 

PROTECH Plus Goliwąs Michał declines any responsibility either for the choice of same and for the fees applied by shipping agent.

 

PRICES

 

The company reserves the right to vary the quoted price without prior notice. Prices are quoted ex works-packing at cost.

 

SHIPMENTS

 

The goods always travel at the customer's expense, risk and danger. Eventual claims must be notified within 15 days form the date in which the material has been collected.

 

DELIVERY

 

The orders are considered expired with the shipment. No pending orders are managed, w/o any prior written agreement between the buyer and PROTECH Plus Goliwąs Michał .

 

Delivery terms specified on our offer, start from the date we receive confirmed order and we reserve the right to change them. We don't accept responsibility for loss damage resulting from delay in delivery goods. Delay due to circumstances outside the control of our company, shall not entitle the purchaser to cancel any order.

 

PAYMENT

 

Payment must be made against an irrevocable confirmed letter of credit, drawn on a Jastrzębie-Zdrój bank.

 

TERMS OF GUARANTEE

 

Guarantee of our products covers a maximum period of 6 months from shipment date of the goods.

 

Guarantee will not apply in case of item tampering.

 

No returned goods shall be accepted unless authorized by us.

 

For goods returned, customer must indicate always reference, description, quantity, delivery note number and date.

 

Delivery of claimed parts is intended free our warehouse in Cieszyn + Poland.

 

No parts will be returned to us for inspection prior to our written authorization.

 

Our liability is limited, in any case, to the substitution of only the pieces we deem defective and under no circumstances we will recognize claims for labour charges or related consequential parts or damages.

 

The present guarantee is fully guaranteed, in the interest and protection of our customers, provided that our parts are properly installed and used in normal working conditions.

 

Claims revealed as correct by our technical and quality control, will be credit to the customer at the price paid.

 

MISSED ORDERS

 

Any complaints must be made within 7 days from delivery of goods.

 

No returned goods shall be accepted unless authorized by us, and in any case, all carriage charges must be prepaid.

 

For goods returned, customer must indicate always reference, description, quantity, delivery note number and date.

 

On credit customer has to pay 30% of penalty with a minimum amount of 31 Euro for each bill of sales returns.

 

COMPETENCE